หมวดหมู่
ชื่อ : อะไหล่ปืน
รายละเอียด :

Model

Nozzle Diameter

W-71G

1.0 / 1.3 / 1.5 / 1.8 mm

W-71P

1.3 / 1.5 / 1.8 mm

W-77P

2.0 / 2.5 mm